BEBEK DOSTU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ NASIL OLUNUR?


Toplum Sağlığı Merkezi  ile yazılı temasa geçilerek  Bebek Dostu Aile Hekimliği Birimi  olmak istendiği bildirilir.


Ağrı Halk Sağlığı Müdürlüğü  Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar Ve Kanser Şubesi  tarafından Toplum

Sağlığı Merkezi aracılığı ile Aile Sağlığı Merkezlerine ulaştırılan Uzaktan Eğitim CD’leri izlenmiş olmalıdır.


Uzaktan Eğitimin tamamlanmasından sonra,  Toplum Sağlığı Merkezindeki İl Bebek Dostu Eğitimcisi, ilgili Aile

Hekimliği Birimi personelini yarım günlük bir eğitim planına alır.


Eğitimini   tamamlayan  kişilere  katılım  belgesi,   Ağrı  Halk Sağlığı M  üdürlüğü   Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar

Programlar ve  Kanser Şubesi,   Toplum Sağlığı Merkezi   aracılığı  ile  ilgili  birime gönderilir.  Bu belgenin kişi

tarafından saklanması gerekmektedir.


Aile Hekimliği Birimi ;  Ek-1 de belirtilen  evrakları  içeren    “Anne  sütü  ve  Emzirme  Danışmanlığı  Dosyası”

oluşturmalıdır.


Aile Hekimliği  Birimi  bu şartları ve  Bebek  Dostu  Birim kriterlerini  yerine getiriyor ise,  bağlı olduğu Toplum

Sağlığı Merkezindeki ilgili kişileri  değerlendirme için birime davet eder. Toplum Sağlığı Merkezi’nden yetkililer

tarafından birim değerlendirilir.  Birimdeki doktor, ebe, hemşire ve her birimden   5 gebe( 32 hafta ve üzeri),  5

emziren anne  (6 ayınaltında  bebeği olan ve  emziren 5 anne) ile görüşülür,  anket  formları  doldurulur,  kurum

gezilerek uygunluğu ve  birim  dosyası  değerlendirilir. Değerlendirme formu  Halk  Sağlığı  Müdürlüğü  Bulaşıcı

Olmayan Hastalıklar Programlar Ve Kanser Şubesi 'ne gönderilir.


Ağrı Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı  Olmayan Hastalıklar Şubesi tarafından form incelenir,  uygun görüldüğü

taktirde ilgili birime iletilmek üzere Bebek Dostu Birim belgesi Toplum Sağlığı Merkezine gönderilir.


BEBEK DOSTU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİM KRİTERLERİ


1. Emzirmeye dair yazılı bir politika hazırlanmalı ve bu düzenli aralıklarla aile sağlığı merkezinde çalışan

sağlık personeli ve halkın bilgisine sunulmalıdır.


• Yazılı emzirme politikası örneği olmalı (bebek dostu dökümanlarında örnek politika mevcuttur)

• Politika 9 önerinin her birini dikkate almalı

• Politika herkes tarafından anlaşılır bir dille yazılmalı

• Politika aşağıdaki mekanlarda asılı duruyor olmalı


       Hastaların bekleme salonu

       Muayene odası

       Personel dinlenme odaları

       Müdahale odası

       Koridorlar


2. Tüm sağlık personeli bu politika doğrultusunda eğitilmelidir.


• Yapılan eğitimin ders programı ve özetleri örneği olmalı

• Eğitim programı 9 önerinin tamamını yeterince kapsıyor olmalı

• Personeli kurumda göreve başlayalı 6 aydan kısa süre olduysa emzirme politikası ile ilgili yönlendirilmeli


3. Kuruma başvuran ve ev gezileri sırasında tespit edilen gebeler , emzirmenin yararları ve yönetimi konusunda

bilgilendirilmelidir.


• Gebelere verilen emzirme eğitiminin özetini içeren yazılı bir belge olmalı(Ek-2)

• İlk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmenin yararları

• Emzirmenin yararları( kolostrumun yararı , anneye ve bebeğe yararı , psikolojik etkisi )

• Temel emzirme yönetimini kapsamalı ( aynı odada kalmanın , her istediğinde emzirmenin önemi , emzirme tekniği )


4. Annelere nasıl emzirecekleri ve bebeklerinden ayrı kaldıkları zamanlarda laktasyonu nasıl sürdürecekleri

gösterilmelidir


• Emziren annelere, bebeği tutma ve meme verme sağlık personeli tarafından gösterilmeli

• Emziren annelere sütlerini nasıl sağacakları ve saklayacakları gösterilmeli ve süt sağımıyla ilgili bilgi verilmeli


5. Tıbben gerekli görülmedikçe ,yeni doğan bebeklere ilk 6 ay anne sütünden başka yiyecek ve içecek verilmemelidir


• Annelerin kurumda çalışan sağlık personeli tarafından ilk 6 ay sadece anne sütü vermesi konusunda bilgilendirilmeli

• Annelerin bebeklerine anne sütü dışında ek gıda vermemeleri belirtilmeli( su da dahil )

• Anneler kurumda çalışan sağlık personeli tarafından emzik ,biberon kullanmamaları konusunda uyarılmalı

• Anneler emzirmenin 6. aydan sonra uygun ek besinlere geçilerek en az 2 yaş ve sonrasına kadar sürdürülmesi konusunda

    bilgilendirilmeli


6. Bebeğin her istediğinde emzirilmesi teşvik edilmelidir.


• Anneler eğer emziriyorlarsa, bebekleri acıktıkça ya da bebeğin her isteyişinde emzirmenin gerekliliği konusunda sağlık

   personeli  tarafından  yönlendirilmeli

• Anneler  eğer  emziriyorlarsa, üç saatten fazla uyumaları halinde bebeklerini uyandırıp meme vermeye teşvik edilmeli

• Emzirme odası veya bölümü sağlanmalı


7. Emzirmenin korunması ,desteklenmesi ve yaygınlaştırılması için kurumlar arası işbirliği yapılmalıdır.


• Bölgede  çalışan  tüm  eczacılar  için,   anne   sütünün   desteklenmesi  ve  mama  kullanımının  önlenmesi  konularında

   ‘ bilgilendirme toplantıları ‘ yapılmalı

• Okullarda emzirmenin önemi tartışılmalı

• Anne destek grupları  v.b  emzirmeye yardımcı gönüllü topluluklar  ve kuruluşlar varsa bu kuruluşlarla işbirliği yapılmalı

• Annelere emzirme ile ilgili bir sorunları olduğunda kuruma başvurabilecekleri söylenmeli veya emzirmeyi kontrol amaçlı

   olarak kurumda kontrole çağrılması

• Bu amaçla annelere yazılı materyal verilmeli(broşür)


8. Kurumda anne sütü muadili ürünlerle ilgili gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.


• Kurumda anne sütü muadili ürünler pazarlayan firma personelinin annelerle görüşmelerine ve mama örnekleri ve broşür

  dağıtmalarına izin verilmemeli

• Kurumda çalışanların kullandıkları kalem, defter v.s. gibi gereçler mama reklamı içermemeli

• Kurumda anne sütü muadili ürünler bulunmamalı

• Anne sütü muadillerini pazarlayan yasa bilinmeli


9.Kurumun her sahasında uluslarası mama kodu uygulamaları benimsenmiş ve uygulanıyor olmalıdır.


ANNE SÜTÜ YERİNE KULLANILAN ÜRÜNLERİN PAZARLAMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI YASANIN

ÖNEMLİ NOKTALARI


• Anne sütü yerine kullanılabilecek ürünlerin reklamı yapılmaz

• Bu ürünlerin örnekleri veya kullanılan malzemelerin serbest bir şekilde dağıtılmaz

• Sağlık personeli tarafından bu ürünler önerilmez

• Mama firmasının pazarlama personeli ile anneler arasında bağlantı kurulmaz

• Sağlık çalışanlarına mama örnekleri veya hediyeler verilmez

• Afişlerde ve mamaların etiketlerinde, mamayla beslenmenin en ideal (mükemmel) olduğunu

   gösterir biçimde bebeklerle mamaların bir arada resimleri bulunmaz.

• Sağlık çalışanlarını mamalar hakkında bilimsel ve tam (olaylara dayanan) bir şekilde bilgilendirilmelidir

• Etikette, mama ile beslenme hakkında bilgi, anne sütünün yararları ve mama ile beslenmenin zararları ve

   maddi masrafı belirtilmelidir.

• Bebekler için kullanımı zor ürünler desteklenmez.


Ek-1:Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Dosyası


1. Yazılı emzirme politikası örneği

2. -“Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi” Katılım belgesi

3. Gebelere verilen emzirme eğitiminin özetini içeren yazılı bir belge olması

4. Eğitim verilen gebe ve emziren annelerin kayıtları

5. Gebe ve emziren annelere eğitim için verilen broşürlerden birer örnek


Ek-2: Gebelere verilen standart eğitim şu konuları kapsamalıdır


• İlk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmenin yararları

• Emzirmenin yararları (kolostrumun yararları, anneye ve bebeğe yararları psikolojik etkisi)

• Anne sütünün faydaları ( bebek ve anne için)

• Temel emzirme yönetimi (doğumda sonra ilk 24 saat aynı odada kalmanın, her istediğinde emzirmenin önemi ,

    emzirme tekniği)

• Emziren annelere, bebeği tutma ve meme vermenin gösterilmesi

• Annelere nasıl emzirecekleri ve bebeklerden ayrı kaldıkları zamanlarda laktayonu nasıl sürdürecekleri gösterilmelidir.

• Tıbben gerekli görülmedikçe yeni doğan bebeklere ilk 6 ay anne sütünden başka yiyecek ve içecek verilmemelidir.

• Emzirmenin 6. aydan sonra uygun ek besinlere geçilerek en az 2 yaş ve sonrasına kadar sürdürülmesi

• Doğumdan sonra hemen emzirmenin önemi (ilk yarım saat içinde)

• Emziren annenin kendi beslenmesi, hijyeni, vücut ve meme bakımı, dinlenmesi, psikolojik durumu

• Anne sütünün yeterli olması için yapılması gerekenler

• Bebek 3 saatten fazla uyursa uyandırıp emzirilmesi,

• Emzik ve biberon kullanılmamasının nedeni

• Memeleri boşaltıncaya kadar emzirmenin önemi
Bebek Dostu Dükümanları

Broşürler

Emzirme Danışmanlığı Eğitimci Kitabı

Emzirme Danışmanlığı El Kitabı

Gebe Emziren Anne Eğitim Konuları

Emzirme ve Anne Sütü ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Mama kodu uluslararası yasa

Resimli emzirme rehberi